Vítejte

na oficiálních stránkách Městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou p.o.. Pevně věříme, že i Vás naše výstavy či stálé expozice zaujmou a budete se k nám rádi vracet.

Kolektiv pracovníků muzea a galerie se těší na setkání s Vámi.

 

Aktuálně

Ředitel Městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou, p. o. vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI
“Průvodce/průvodkyně a uklízeč/uklízečka” – plný úvazek na dobu neurčitou
Požadavkem je absolutní bezúhonnost, spolehlivost, flexibilita a dobré společenské vystupování.
Vítané je středoškolské vzdělání s maturitou v oboru, případně praxe.
Lhůta pro podání přihlášek se strukturovaným životopisem je do 30. září 2022 k rukám ředitele MMaG Mgr. Jana Drahoňovského, tel. 607 724 977, muzeum.lomnice@seznam.cz
Nástup možný po dohodě od 1. ledna 2023.
Další informace získáte přímo v muzeu.

_________________________________________________

Nově v prodeji kniha „Lomnice nad Popelkou – historie školství“, prodejní cena 450,- Kč.

______________________________

Naši milí příznivci lomnického muzea,

informujeme Vás, že k nám opět můžete zavítat a přijít hlavních vchodem směrem z náměstí, jelikož schodiště bylo dokončeno a lze ho opět využívat.

Děkujeme za pochopení a shovívavost v předcházejících čtyřech měsících, kdy se k nám dalo chodit pouze zadními dveřmi a ne příliš vhodným terénem. 

 

Plánujeme

V úterý 4. října se od 17 hodin v prostorách vstupní haly muzea uskuteční již třetí ze série historických přednášek PhDr. Evy Ulrychové z Jičína tentokrát na téma „Jezuitský řád v Čechách“.

V 16. století reagovala katolická církev na vznik nekatolických církví (Luteráni, Kalvinisté, Zwingliáni atd.) snahami o posílení svého vlivu. Kromě Tridentského koncilu, který měl řešit, jak znovu získat dřívější postavení, vznikl z individuálního podnětu Ignáce z Loyoly řád Tovaryšstva Ježíšova – Jezuité. V Čechách se zpočátku proslavili vynikajícím školstvím, které bylo zdarma otevřeno všem bez jakéhokoli rozdílu. Postupně si vychovávali své stoupence a tím prosazovali katolictví ve všech vrstvách společnosti a státní správě. Důvodem zrušení řádu bylo jejich mocenské chování a důsledky nežádoucích zásahů do politického a hospodářského dění evropských zemí.

Taktéž v úterý od 17 hodin, ale za 14 dní, 18. října 2022 uvítáme ve vstupní hale muzea Mgr. Vladimíra Sochu, známého spisovatele, publicisty a popularizátora věd, skutečné špičky ve svém oboru, zabývajícího se dlouhodobě vývojem života v pravěku, při jeho v  pořadí třetí přednášce pod názvem „Vznik a vývoj člověka – nové poznatky posledních let“. V roce 2019 se v lomnickém muzeu představil poprvé a pohovořil na téma „Největší zabijáci v pravěkých dějinách planety – obří draví dinosauři“, a v době covidové v roce 2020 jsme stihli ještě přednášku na téma „Legenda jménem T.rex aneb Co nového víme o nejslavnějším dinosaurovi všech dob“.

Vývoj člověka je velmi diskutovaným tématem. Dlouho už neplatí učebnicová rozdělení našich vývojových předků, nové objevy a využití moderní techniky i prostředků molekulární biologie nám v poslední době ukazují, že vývoj našeho druhu byl ve skutečnosti mnohem zajímavější a složitější.

 Vstupné na obě přednášky je dobrovolné. Srdečně zveme.

Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou, p.o. sídlí v neoklasicistním Šlechtově „Hrubém domě“ na Husově náměstí. V průběhu let vznikly zárodky tří dnešních hlavních expozičních bloků. Muzeum se ve svém sbírkotvorném programu zaměřuje na historii a etnografii Lomnicka, dále mineralogické a zoologické bohatství Českého ráje a Podkrkonoší, v galerijní oblasti na díla významných regionálních výtvarníků. Samotnou kapitolou je Památník rodu Šlechtů s ukázkami různých slohů, militárií, porcelánu a obrazů klasiků české malby. Přístupný je pouze s průvodcem, délka prohlídky je cca 40 min.

Základní prohlídka stálých expozic trvá 60min (Etnografie, Mineralogie, Zoologie, Historie města, Památník J. Seiferta, Historie a tradice sportu na Lomnicku, Mýtická hora Tábor, Historie a tradice Lomnických sucharů, Pracovna ředitele spořitelny, Myslivost a lovecké trofeje, Sušírna pláten původní Šlechtovy textilní manufaktury, Modely hradů a zámků Českého ráje, Sakrální umění a Galerie). K nejzajímavějším exponátům se řadí např. jedna z největších kolekcí malovaného lidového nábytku v Čechách, která je zaměřená na bohatě zdobený podkrkonošský typ, dále podmalby na skle s motivy ze života a utrpení světců, polychromované plastiky, skříňkové a mechanické betlémy. Nadregionální význam má kolekce loveckých trofejí – druhá největší v ČR po zámku Konopiště.

V přírodovědné části muzea naleznete zkameněliny fauny a flóry prvohor a druhohor, z drahých kamenů acháty a jaspisy, ukázky pektolitů z největšího naleziště na světě (Želechovské údolí) a ukázky hvězdovců z jediné lokality na světě (Strážník). V oddělení historie města se nacházejí např. archeologické nálezy z pravěku a středověku, pohřební štíty a rakev z období josefínských reforem, kopie listu z Dalimilovy kroniky s nejstarší dochovanou zmínkou o městu Lomnice a informace o architektonickém vývoji této lokality. Expozice mapuje též historické události prusko-rakouského konfliktu v roce 1866 a první i druhé světové války na Lomnicku. K největším zajímavostem se řadí unikátní funkční salónní podlahové „hodiny s vodotryskem“, pokojový orloj, palné a chladné zbraně z 18. – 19. století, neogotický a neorenesanční nábytek a nejstarší dochované dynamo v Čechách z roku 1886 – výrobek lomnické firmy Josef Horák, a také olympijské medaile místních sportovců.

Kromě pravidelného pořádání krátkodobých výstav, koncertů a přednášek nabízíme mimo jiné prohlídky historického jádra Lomnice nad Popelkou s výkladem trvajícím cca 40 min pro 4 až 40 osob, nebo atraktivní noční prohlídky expozicemi.

Možnost parkování bez poplatku i pro autobusy před budovou muzea v centru města.

Pro předem hlášené návštěvy rádi otevřeme kdykoli.

Další služby:

  • prodej upomínkových předmětů
  • turistických známek a vizitek
  • regionální literatury
  • Lomnických novin
  • Lomnických sucharů
  • Lomnického piva
  • prodej obrazů a grafiky
  • internetové a kopírovací služby

Nejbližší akce

Články pro badatele

DEUTCH

Das Stadtmuseum und Galerie in Lomnitz an der Popelka befinden sich im neoklassizistischen „Groben Haus“ von Šlechta am Hus-Platz. Im Laufe der Jahre sind die ersten Bestandteile der heutigen drei Hauptausstellungsblöcke entstanden. In seinem Sammlungsprogramm konzentriert sich das Museum auf die Geschichte und Ethnographie von dem Lomnitzer Gebiet, auf den mineralogischen und zoologischen Reichtum des Böhmischen Paradieses und des Vorriesengebirges sowie in dem Galeriebereich auf Werke bedeutender regionaler Künstler. Das Kapitel selbst ist das Denkmal der Familie Šlechta mit Beispielen verschiedener Stile, Militaria, Porzellan und Gemälden von Klassikern der tschechischen Malerei. Es ist zugänglich nur mit einem Führer und die Länge der Tour beträgt ca. 40 Minuten.

Die grundlegende Führung durch die Dauerausstellungen dauert 60 Minuten („Ethnographie“, „Mineralogie“, „Zoologie“, „Stadtgeschichte“, „Denkmal für den Dichter Seifert“, „Geschichte und Tradition des Sports in dem Lomnitzer Gebiet“, „Mythische Berg Tábor“, „Geschichte und Traditionen der Lomnitzer Kekse“, „Büro der Sparkasse“, Ausstellung von Jagdkunde und Jagdtrophäen, „Segeltuchtrockner der ursprünglicher Textilmanufakturen von Šlechta“, „Modelle von Burgen und Schlössern des Böhmischen Paradieses“, Sakralkunst und Galerie). Zu den interessantesten Exponaten zählen eine der größten Sammlungen bemalter Volksmöbel in Tschechien, die sich auf den reich dekorierten Typ aus dem Vorriesengebirges Gebiet konzentriert, sowie Untermalungen auf Glas mit Motiven aus dem Leben und Leiden von Heiligen, polychromen Skulpturen, Schränken und mechanischen Krippen. Eine überregionale Bedeutung hat die Sammlung von Jagdtrophäen. Es ist die zweitgrößte in der Tschechischen Republik nach der Sammlung auf dem Schloss Konopischt.1

Im naturwissenschaftlichen Teil des Museums finden Sie Fossilien der Fauna und Flora des Paläozoikums und Mesozoikums, dann auch Menge von Edelsteinen, darunter Achate, Jaspsisse oder auch Beispiele für Pektolithe aus der größten Fundstelle der Welt (Schelech-Tal2) und Beispiele für Sternquarze aus der einzigen Lokalität auf der Welt (Strážník). In der Abteilung für Stadtgeschichte befinden sich archäologische Funde aus der Vorgeschichte und dem Mittelalter, Begräbnisschilde und Sarg aus der Zeit den josephinischen Reformen (Reformen von Josef II.), eine Kopie eines Blattes aus der Dalimil-Chronik mit der ältesten erhaltenen Erwähnung von der Stadt Lomnitz sowie Informationen zur architektonischen Entwicklung dieser Lokalität. Die Ausstellung stellt auch die historischen Ereignisse des preußisch-österreichischen Konflikts im Jahr 1866 und des Ersten und Zweiten Weltkriegs in Lomnitzer Gebiet dar. Zu den größten Attraktionen gehören eine einzigartige funktionsfähige Salon-Standuhr mit Springbrunnen, eine astronomische Uhr, Kalte- und Schusswaffen aus dem 18. bis 19. Jahrhundert, neugotische und neorenaissance Möbel sowie der älteste erhaltene Dynamo in Böhmen aus dem Jahr 1886 (ein Produkt der Firma Josef Horák aus Lomnitz), oder auch olympische Medaillen von lokalen Athleten.

Unser Museum bietet regelmäßige Kurzzeitausstellungen, Konzerten und Vorträgen und daneben auch Führungen durch das historische Zentrum von Lomnitz an der Popelka mit einer etwa 40-minütigen Erklärung für 4 bis 40 Personen oder attraktive Nachttouren durch unsere Expositionen.

Es gibt auch eine Möglichkeit des kostenlosen Parkens für Busse vor dem Museumsgebäude in der Innenstadt.

Für vorab angekündigte Besuche ist es möglich jederzeit geöffnet zu sein und wie wollen uns immer an Sie freuen.

Weitere Dienstleistungen:

Verkauf von Souvenirs

Touristenmarken und Visitenkarten

regionale Literatur

Lomnitzer Zeitschrift

Lomnitzer Kekse

Lomnitzer Bier

Verkauf von Gemälden und Grafiken

Internet- und Fotokopierdienste