LOMNICKO ZA PRVNÍ REPUBLIKY

I městské muzeum se v letošním jubilejním roce osmičkových výročí připojilo v průběhu roku a ještě připojí k připomenutí významných událostí naší historie. Dvě přednášky již proběhly, a to renomovaných historiků Petra Hory Hořejše „400 let od vypuknutí Třicetileté války“ a Prokopa Tomka „50 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy na naše území v srpnu 21968“. Neméně zajímavá témata pro věrné návštěvníky podzimního cyklu muzejních akcí připravují další dva přednášející – Vladimír Koblížek pohovoří na téma „Prvních dvacet let existence Československé republiky na pozadí dějin našeho města“ (31. října od 17 hodin) a Eva Ulrychová „Osmičkové roky v českém středověku – mezi lety 1108 – 1648“ (6. 11. od 17 hodin).

Součástí oslav stého výročí vzniku Československa v našem městě bude také realizace rozsáhlé monotematické výstavy nazvané „Lomnicko za první republiky“, která se zároveň stane nejvýznamnějším muzejním výstavním počinem v letošní sezoně. Projekt se bude skládat z několika samostatných vzájemně se prolínajících bloků mapující a evokující zmíněné období s jediným jednotícím jmenovatelem – první republika a vše s ní související v našem městě a blízkém okolí.

První blok bude věnován činnosti legií a vzpomínce na sedm desítek jejich příslušníků pocházejících z našeho kraje, dále zániku monarchie a vyhlášení samostatnosti.

Druhý blok – prezentace bohaté průmyslové tradice našeho města, kterému se ve sledovaném období nazývalo „Průmyslová velmoc Podkrkonoší“, „Textilní zbrojnice Čech“, „Město sucharů, textilu a krásných vyhlídek“. Dominoval zde především průmysl textilní, potravinářský a strojírenský – v Lomnici byla mimo jiné první výroba kávomlýnků v Čechách. Zmapována bude produkce jak velkých firem, tak i nepřeberného množství drobných provozoven. Součástí této sekce budou také zachované dobové smaltované reklamy, vývěsní obchodní štíty a různé cedule zdobící prvorepublikovou Lomnici, které se v průběhu let podařilo pracovníkům muzea zachránit pro další generace.

Třetí blok – ukázka výdobytků a rozmachu vědeckotechnické revoluce v praktickém životě. Zastoupeny budou výrobky tehdejšího běžného spotřebního zboží (pračky, vysavače, šicí stroje, kuchyňské spotřebiče a jiní pomocníci z domácností našich babiček).

Čtvrtý blok bude věnován pestré činnosti různých místních spolků, kulturních a zájmových organizací. Tato část je postavena především na fotografiích, archiváliích a plakátech.

Pátý blok bude zaměřen na bohatou sportovní tradici, jejíž počátky lze klást do 70. let 19. století (vznik Sokola), která vrcholila v úspěších našich prvorepublikových sportovců. Zajímavostí jistě pro návštěvníky bude méně známá informace, že veškerá zavazadla (kufry, kabelky, nesesery atd.) československých olympioniků na berlínské olympiádě v roce 1936 pocházela právě z Lomnice nad Popelkou a byla vyrobena místní firmou Zajíc. Kromě třírozměrných předmětů návštěvníci zhlédnou i prvorepublikové ukázky sportovního náčiní, saně, lyže, medaile, sportovní trofeje a fotografie.

Šestý blok – vliv prvorepublikových slohových trendů na proměnu architektonické tváře města Lomnice nad Popelkou. V této době vznikla v našem městě celá řada pozoruhodných obecně prospěšných staveb, díky nimž město získalo moderní vzhled. Např. jde o budovu Základní školy TGM, postavenou ve stylu rondokubismu – jedná se o druhou největší školu v bývalém Východočeském kraji; dále divadlo J. K. Tyla – největší v bývalém okrese Semily; a spořitelnu – obě funkcionalistická díla významného architekta Lisky. Autor se především angažoval v Hradci Králové, proto se této části našeho města říkalo „malý Hradec Králové“. K vidění především budou fotografie různých zajímavých objektů našeho města z tohoto období, s plány, mapami, modely a dochovanými artefakty zbořených nebo přestavěných budov, které se uchovaly v muzejním archivu a depozitáři.

Sedmý blok – připomínky státotvorných činů v Lomnici nad Popelkou především v roce1918. Zde budou dále akcentovány události v našem městě, jako bylo např. celorepublikové vysazování „Lip svobody“, v našich poměrech ať už na Husově náměstí v dubnu roku 1919, nebo později před základní školou TGM, vyhlášení samostatnosti 1918 z balkónu radnice našeho města nebo zmínky o Dnech brannosti, kterých se účastnila především jičínská vojenská posádka. Použity budou především fotografie, plechové rakouské státní znaky, které byly demonstrativně po sejmutí vhozeny do místní kašny, dále spolkové a školní kroniky a též vzpomínky pamětníků, např. pana Josefa Šolce v jehož pozůstalosti se nalezl autorův deník s autentickými vzpomínkami na toto přelomové období. Autor v našem městě několik desetiletí žil, a v Lomnici je též pohřben. Mezi nejvýznamnější exponáty s velkou vypovídací hodnotou lze jistě zařadit dobové busty a plakety prvorepublikových politiků. Velký prostor bude dán i památkám, fotografiím a archiváliím, které připomenou život a dílo tehdejšího starosty města pana Václava Vávry, který byl dokonce i zároveň poslancem Národního shromáždění. Zmíněné exponáty budou na veřejnosti vystaveny zcela poprvé díky laskavému zapůjčení potomků, kteří je pietně uchovávají. Další artefakty zapůjčili též mnozí lomničtí sběratelé, především pan Jaroslav Kordík, Ing. Jaroslav Kaplan, paní Miroslava Chmelíková a pan František Posejpal. Samozřejmě pořadatelé uvítají pomoc ze strany veřejnosti, jelikož předpokládáme, že v jejich domácnostech a rodinných archivech mnohdy nacházejí jistě zajímavé „prvorepublikové poklady“, které by mohly být na výstavu krátkodobě zapůjčeny.

Osmý blok budou tvořit ukázky dobového mobiliáře měšťanského typu z přelomu 20. – 30. let 20. století ve stylu art deco vyrobeného významnou lomnickou nábytkářskou firmou pana Štejfy se stylovými doplňky v podobě plastik, obrazů, historických rádií, hodin a věcí běžné potřeby, včetně ukázek odívání z inkriminovaného období.

V rámci edukace návštěvníci budou mít možnost si nejenom přečíst popisky provázející výstavou, ale také archivní zvukové záznamy z vysílání prvorepublikového rozhlasu, včetně hudebních ukázek tehdejších hitů. Pro žáky základních a středních škol bude připraven kvíz týkající se hlavních historických milníků období první republiky. Zájemci si budou moci odnést i drobné suvenýry v podobě reprintu dobových pohlednic našeho města, popřípadě otisk opatřený pamětním razítkem.

Pro zájemce o historii a dění v našem městě v minulém dvacátém století budou mít pracovníci muzea dárek v podobě možnosti nahlédnutí do městských kronik, včetně fotokronik se snímky z různých společenských, kulturních a sportovních událostí v průběhu 50. – 80. let. Nahlédnout do nich budete moci ve společenské místnosti muzea, a to v průběhu celé výstavy, která bude otevřena od neděle 28. října až do 25. listopadu. Pro všechny ostatní občany připravují muzejníci na státní svátek malé překvapení v podobě slavnostní výzdoby průčelí muzea. Ve vstupní hale budou mít svoji premiéru nové výstavní kovové přenosné panely ošetřené komaxitovým bílým nátěrem, které nahradí ty původní rozměrné, méně praktické a hůře skladné. Byly pořízeny díky dotaci Ministerstva kultury ČR na Podporu projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti v roce 2018. Samotnou realizaci provedla místní lomnická firma Schrama, s. r. o. v počtu dvaceti kusů.

Přijďte si nostalgicky připomenout události a atmosféru prvorepublikového Lomnicka. Srdečně zvou muzejníci.

Další články archivu akcí

BETLÉMY 2023

Rok s rokem se sešel a muzejníci opět pro své věrné návštěvníky připraví poslední výstavní akci sezony, kterou však prezentují obzvláště rádi a s chutí – tradiční...

BETLÉMY 2019 – 18. ročník

BETLÉMY 2019 – 18. ročník Rok s rokem se sešel a muzejníci opět pro své věrné návštěvníky připraví poslední výstavní akci sezony, kterou však prezentují rádi a s chutí...

ZÁZRAKY PŘÍRODY ČESKÉHO RÁJE

ZÁZRAKY PŘÍRODY ČESKÉHO RÁJE Od září budou moci návštěvníci lomnického muzea zhlédnout unikátní výstavu k přírodě Českého ráje. Autorem bude bývalý lomnický občan a...

ZVON JAKO HUDEBNÍ NÁSTROJ

ZVON JAKO HUDEBNÍ NÁSTROJ Přednáška profesora Radka Rejška se koná ve čtvrtek 2. listopadu od 17 hodin ve vstupní hale muzea. Vstupné je dobrovolné. Pár slov k...

MALÍŘ A ILUSTRÁTOR KAREL FRANTA

MALÍŘ A ILUSTRÁTOR KAREL FRANTA V neděli 23. července v 10 hodin bude slavnostním zahájením otevřena výstava obrazů, kreseb a ilustrací výtvarníka Karla Franty, a to v...

VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ

VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ V průběhu minulých desetiletí většina tematických výstav v městském muzeu byla určena především pro návštěvníky z řad mužů. Výjimku tvořila...

Přednáška PETRA HORY-HOŘEJŠE

Přednáška PETRA HORY-HOŘEJŠE V rámci podzimního cyklu muzejních přednášek vystoupí ve čtvrtek 20. října od 17 hodin známý český publicista, scénárista a spisovatel pan...

VIA BELLI 1866

VIA BELLI 1866 V letošním roce si připomínáme 150. výročí prusko-rakouské války v roce 1866. Lomnické muzeum obdrželo exkluzivní nabídku uspořádat v exponovaném čase...

KDO NEVĚŘÍ, AŤ TAM BĚŽÍ

KDO NEVĚŘÍ, AŤ TAM BĚŽÍ Ve středu 18. května od 18 hodin se koná v prostorách galerie ve druhém podlaží muzea koncert jičínského souboru FIDLE s názvem „Kdo nevěří“,...

ZDEŇKA HAVLÍČKOVÁ – dcera národa?

ZDEŇKA HAVLÍČKOVÁ – dcera národa? Přednáška PhDr. Mileny Lenderové, CSc. – Dcera Karla Havlíčka Borovského Zdeňka v dětství osiřela a péče o ni se nepříliš šťastně...

VÝPRAVA DO ZEMĚ LEDU A SNĚHU

VÝPRAVA DO ZEMĚ LEDU A SNĚHU Prvním výstavním počinem letošní muzejní sezóny se stane akce nazvaná „Cesty na sever“ – výstava fotografií a autentických předmětů z...

POCTA ČESKÉ GRAFICE

POCTA ČESKÉ GRAFICE V neděli 4. října v 10 hodin bude v prostorách galerie oblastních výtvarníků slavnostně otevřena výstava nazvaná „Pocta české grafice“ ze soukromé...

Olbram Zoubek – Sochy

Olbram Zoubek – Sochy Úvod hlavní letošní výstavní sezóny Městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou je ve znamení přehlídky tvorby jednoho z nejvýznamnějších...